เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต
ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ห่างจากที่ว่าการอำเภอยี่งอทางทิศเหนือประมาณ
2  กิโลเมตร

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ และตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง
ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอยี่งอ และตำบลละหาร  อำเภอยี่งอ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองและตำบลลำภูอำเภอเมือง
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ
               
เนื้อที่ตำบลลุโบะบือซา

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   22.186   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  13,866  ไร่
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ           

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลลุโบะบือซาเป็นพื้นที่ราบสูงลาดลงมาเป็นที่ราบลุ่ม โดยที่บริเวณพื้นที่ราบสูงของทิศตะวันตกของตำบลลาดลงมาทางตอนกลาง ส่วนบริเวณทิศตะวันออกเป็นที่ราบติดกับพรุบาเจาะ  มีลำคลองธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในตำบล  เช่น  คลองลุโบะอานอง ตลองโต๊ะเซ็ง คลองลุโบะเปา คลองลุโบะบือซา ผ่านบริเวณทางตอนกลาง และตอนใต้ของตำบลเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีความเหมาะสมกับการทำนา

จำนวนหมู่บ้าน 6  หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มี  6 หมู่บ้าน
  1. บ้านลุโบะบือซา                หมู่ที่ 1
  2. บ้านกาแร                       หมู่ที่ 2
  3. บ้านกำปงปีแซ                  หมู่ที่ 3
  4. บ้านลูโบะดาโต๊ะ                หมู่ที่ 4
  5. บ้านยาโงะ                      หมู่ที่ 5
  6. บ้านโคกมาแจ                  หมู่ที่ 6
ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น  4,911     คน แยกเป็นชาย  2,455  คน  หญิง  2,456   คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย    221.35   คน   ต่อ/   1   ตารางกิโลเมตร
^