เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ   
- ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร  ทำสวน  ทำนา  เลี้ยงสัตว์   
- ประชาชนประกอบอาชีพรับจ้าง  และประกอบอาชีพค้าขาย , รับราชการ

^