เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

สภาพสังคม

สภาพสังคม
การศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จังหวัดนราธิวาส

โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  3 โรงเรียน
    1. โรงเรียนบ้านกาแร  หมู่ที่ 2 ตำบลลุโบะบือซา
    2. โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ หมู่ที่ 3 ตำบลลุโบะบือซา
    3. โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ หมูที่ 4 ตำบลลุโบะบือซา

 
โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน  3 โรงเรียน
    1. โรงเรียนอดุลย์วิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลลุโบะบือซา
    2. โรงเรียนมะนุวิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลลุโบะบือซา
    3. โรงเรียนฮาซานียะห์ หมู่ที่ 1 ตำบลลุโบะบือซา

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน มี 6  แห่ง
    -  หมู่ที่ 1  บ้านลุโบะบือซา   1 แห่ง
    -  หมู่ที่ 2  บ้านกาแร   2 แห่ง  
    -  หมู่ที่ 3  บ้านกำปงปีแซ  2 แห่ง 
    -  หมู่ที่ 5  บ้านยาโงะ 1 แห่ง
 
^