เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

สำนักปลัด

  
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : ปลัด อบต.

  
 • thumbnail

  นางสาวพาตีเม๊าะ ซะรีแลแม

  ตำแหน่ง : นักบริหารงานท้องถิ่น ( รองปลัด อบต. )

  0622917763

  
 • thumbnail

  นางวิชุดา กูลเกื้อ

  ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป ( หัวหน้าสำนักงานปลัด )

  0904806645

  
 • thumbnail

  นางสาวฮายาตี สาแลมา

  ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

  0843969175

 • 
 • thumbnail

  นายซอลฮา อูมา

  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  0861017997

 • 
 • thumbnail

  นางสาวปัทวรรณ ไชยสนิท

  ตำแหน่ง : นิติกร

  0950181312

 • 
 • thumbnail

  นางสาวกานต์รวินท์ ยากะบิล

  ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน

  0818450260

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข

 • 
 • thumbnail

  นางสาวฟาตีเมาะ หะเดวา

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

  0848592270

  
 • thumbnail

  นางสาวนูไอนี ปะดอมะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

  0892940638

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

 • 
 • thumbnail

  นายมะเพาซ๊ บีรู

  ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

  0807372656

 • 
 • thumbnail

  นายอิสแมง โตะสะ

  ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

  0892979323

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

^