ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

Personnel

สำนักปลัด

  
 • thumbnail

  นางสาวพาตีเมาะ ซะรีแลแม

  ตำแหน่ง : รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด

   0622917763

  
 • thumbnail

  นางสาวพาตีเม๊าะ ซะรีแลแม

  ตำแหน่ง : นักบริหารงานท้องถิ่น ( รองปลัด อบต. )

   0622917763

  
 • thumbnail

  นางวิชุดา กูลเกื้อ

  ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป ( หัวหน้าสำนักงานปลัด )

   0904806645

  
 • thumbnail

  นางสาวฮายาตี สาแลมา

  ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

   0843969175

 • 
 • thumbnail

  นายซอลีฮิม วาเตะ

  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   0980147445

 • 
 • thumbnail

  นางสาวปัทวรรณ ไชยสนิท

  ตำแหน่ง : นิติกร

   0950181312

 • 
 • thumbnail

  นางสาวกานต์รวินท์ ยากะบิล

  ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน

   0818450260

 • 
 • thumbnail

  นางสาวฟิรดาวซ์ เจ๊ะโซ๊ะ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข

   0907124322

  
 • thumbnail

  นางสาวฟาตีเมาะ หะเดวา

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

   0848592270

  
 • thumbnail

  นางสาวนูไอนี ปะดอมะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

   0892940638

 • 
 • thumbnail

  นายอาบีดีน บุญมาเลิศ

  ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

   0624858169

 • 
 • thumbnail

  นายมะเพาซ๊ บีรู

  ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

   0807372656

 • 
 • thumbnail

  นายอิสแมง โตะสะ

  ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

   0892979323

 • 
 • thumbnail

  นายยาเซร์ สะมาแอ

  ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

   0645787870

^