เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสมศรี เต็งมา

  นักบรหารงานท้องถิ่น ( ปลัด อบต. )

 • thumbnail

  นางสาวพาตีเม๊าะ ซะรีแลแม

  นักบริหารงานท้องถิ่น ( รองปลัด อบต. )

 • thumbnail

  นางวิชุดา กูลเกื้อ

  นักบริหารงานทั่วไป ( หัวหน้าสำนักงานปลัด )

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายนนท์ จันทร์บุญรอด

  นิติกรชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวฮายาตี สาแลมา

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวยารีตา อาดีนสกุล

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวฟาตีเมาะ หะเดวา

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • thumbnail

  นางสาวนูไอนี ปะดอมะ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นายอาแว เจ๊ะและ

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นายมาหะมาสักรี เจ๊ะเฮาะ

  พนักงานทั่วไป

^