เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

คณะผู้บริหาร

  
 • thumbnail

  นายจีรเดช ซามาเละ

  ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

  0898797799

  lubobuesa@gmail.com

  
 • thumbnail

  นายสะมาแอ ตูแป

  ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

  0892946941

  lubobuesa@gmail.com

 • 
 • thumbnail

  นายมาหะมะอาลี นิมอ

  ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

  0899748488

  lubobuesa@gmail.com

  
 • thumbnail

  นายดุลลาเต๊ะ มะดียาะ

  ตำแหน่ง : เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

  0821878756

  lubobuesa@gmail.com

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 • thumbnail

  นายมัสกี ปาเนาะ

  ตำแหน่ง : ประธานสภา อบต.

  0899773462

  office@lubobuesa.go.th

  
 • thumbnail

  นายมะอูเซง ยามาบาลา

  ตำแหน่ง : รองประธานสภา

  0952031825

  lubobuesa@gmail.com

  
 • thumbnail

  นางสาวนูรียะ ยูโซะ

  ตำแหน่ง : เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  0925786920

  lubobuesa@gmail.com

  
 • thumbnail

  นายอับดุลอายิ ยาอิง

  ตำแหน่ง : สมาชิกอบต.หมุ่ที่5

  0850818395

  lubobuesa@gmail.com

 • 
 • thumbnail

  นายมะอูเซง มะดีเย๊าะ

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ม.3

  0937929094

  lubobuesa@gmail.com

 • 
 • thumbnail

  นานรอมือลี รอมะซา

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ม.4

  0632422400

  lubobuesa@gmail.com

สำนักปลัด

  
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : ปลัด อบต.

  
 • thumbnail

  นางสาวพาตีเม๊าะ ซะรีแลแม

  ตำแหน่ง : นักบริหารงานท้องถิ่น ( รองปลัด อบต. )

  0622917763

  
 • thumbnail

  นางวิชุดา กูลเกื้อ

  ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป ( หัวหน้าสำนักงานปลัด )

  0904806645

  
 • thumbnail

  นางสาวฮายาตี สาแลมา

  ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

  0843969175

 • 
 • thumbnail

  นายซอลฮา อูมา

  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  0861017997

 • 
 • thumbnail

  นางสาวปัทวรรณ ไชยสนิท

  ตำแหน่ง : นิติกร

  0950181312

 • 
 • thumbnail

  นางสาวกานต์รวินท์ ยากะบิล

  ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน

  0818450260

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข

 • 
 • thumbnail

  นางสาวฟาตีเมาะ หะเดวา

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

  0848592270

  
 • thumbnail

  นางสาวนูไอนี ปะดอมะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

  0892940638

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

 • 
 • thumbnail

  นายมะเพาซ๊ บีรู

  ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

  0807372656

 • 
 • thumbnail

  นายอิสแมง โตะสะ

  ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

  0892979323

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

กองช่าง

  
 • thumbnail

  นายมะซาอูดี อาแว

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

  0801382898

  
 • thumbnail

  นายอัซวัลย์ หะยีหวัง

  ตำแหน่ง : นายช่างโยธา

  0850804078

  
 • thumbnail

  นายมาหะมะ ตาเย๊าะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างโยธา

 • 
 • thumbnail

  นางแมะ โตะสะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  0874757052

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  
 • thumbnail

  นายศิรินทร์ ลิอีลา

  ตำแหน่ง : ผู้อำนายการกองการศึกษา

  0845265353

  
 • thumbnail

  นางสาวอามีเนาะ ตาหะแมง

  ตำแหน่ง : ครู

  0862879185

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

 • 
 • thumbnail

  นางต่วนซารีนา นิมุ

  ตำแหน่ง : ครู

  0879071142

  
 • thumbnail

  นายอับดุลรอฮิม หะยีมะเกะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  0980397303

 • 
 • thumbnail

  นายอับดุล แซหะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  0987293293

 • 
 • thumbnail

  นางนูรีดา สะมะยี

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  0977097753

กองคลัง

  
 • thumbnail

  นางสาวกุสุมา สุวรรนพงษ์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง

  0808697190

  
 • thumbnail

  นางสาวอัสมะ เจะนิ

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  0935890570

 • 
 • thumbnail

  นางสาววันไซนัฟ แวสาและ

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ

  0872871168

 • 
 • thumbnail

  นางสาวซาวียะ วาเจ๊ะ

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  0865983421

  
 • thumbnail

  นางไซหม๊ะ เจะโนะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  0815407658

 • 
 • thumbnail

  นางสาวรุสลีนา ตอเละ

  ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

  0980405699

 • 
 • thumbnail

  นางสาวมูนีเร๊าะ นิสายู

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

  0630621128

^