เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

คณะผู้บริหาร

  
 • thumbnail

  นางสาวพาตีเม๊าะ ซะรีแลแม

  ตำแหน่ง : รองปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

  lubobuesa@gmail.com

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : ประธานสภา อบต.

  073709750

  office@lubobuesa.go.th

  
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : รองประธานสภา

  
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 • thumbnail

  ว่่าง

  ตำแหน่ง : สมาชิกอบต.หมู่ที่1

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ม.3

  
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ม.3

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ม.4

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ม.4

  
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : สมาชิกอบต.หมุ่ที่5

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ม.5

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ม.6

สำนักปลัด

  
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : ปลัด อบต.

  
 • thumbnail

  นางสาวพาตีเม๊าะ ซะรีแลแม

  ตำแหน่ง : นักบริหารงานท้องถิ่น ( รองปลัด อบต. )

  
 • thumbnail

  นางวิชุดา กูลเกื้อ

  ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป ( หัวหน้าสำนักงานปลัด )

  
 • thumbnail

  นางสาวฮายาตี สาแลมา

  ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

 • 
 • thumbnail

  นายซอลฮา อูมา

  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : นิติกร

 • 
 • thumbnail

  นางสาวกานต์รวินท์ ยากะบิล

  ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข

 • 
 • thumbnail

  นางสาวฟาตีเมาะ หะเดวา

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

  
 • thumbnail

  นางสาวนูไอนี ปะดอมะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

 • 
 • thumbnail

  นายมะเพาซ๊ บีรู

  ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

 • 
 • thumbnail

  นายอิสแมง โตะสะ

  ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

กองช่าง

  
 • thumbnail

  นายมะซาอูดี อาแว

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : นายช่างโยธา

  
 • thumbnail

  นายมาหะมะ ตาเย๊าะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างโยธา

 • 
 • thumbnail

  นางแมะ โตะสะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  
 • thumbnail

  นายศิรินทร์ ลิอีลา

  ตำแหน่ง : ผู้อำนายการกองการศึกษา

  
 • thumbnail

  นางสาวอามีเนาะ ตาหะแมง

  ตำแหน่ง : ครู

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

 • 
 • thumbnail

  นางต่วนซารีนา นิมุ

  ตำแหน่ง : ครู

  
 • thumbnail

  นายอับดุลรอฮิม หะยีมะเกะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • 
 • thumbnail

  นายอับดุล แซหะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • 
 • thumbnail

  นางนูรีดา สะมะยี

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

กองคลัง

  
 • thumbnail

  นางสาวกุสุมา สุวรรนพงษ์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • 
 • thumbnail

  นางสาววันไซนัฟ แวสาและ

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ

 • 
 • thumbnail

  นางสาวซาวียะ วาเจ๊ะ

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  
 • thumbnail

  นางไซหม๊ะ เจะโนะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • 
 • thumbnail

  นางสาวรุสลีนา ตอเละ

  ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

 • 
 • thumbnail

  นางสาวมูนีเร๊าะ นิสายู

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

^