เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

งานบริหารงานบุคคล

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่110/2564เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ควารับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่110/2564เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ควารับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ

02 มิ.ย. 2564 0 27

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่110 2564เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ควารับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปกองการศึกษา

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่109/2564เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่109/2564เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

02 มิ.ย. 2564 0 28

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่109 2564เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่107/2564เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ
คำสั่งอบต.ลุโบะบือซาที่107/2564เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ

02 มิ.ย. 2564 0 29

คำสั่งอบต ลุโบะบือซาที่107 2564เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง

คำสั่งอบต.ลุดบะบือซาที่106/2564 เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงจ้างตามภารกิจ
คำสั่งอบต.ลุดบะบือซาที่106/2564 เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงจ้างตามภารกิจ

02 มิ.ย. 2564 0 30

คำสั่งอบต ลุดบะบือซาที่106 2564 เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลพนักงจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลัง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ที่ 105/2564 เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ที่ 105/2564 เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล

02 มิ.ย. 2564 0 25

คำสั่งอบต ลุดบะือซาที่ 105 2564 เรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดสำนักปลัด

แผนอัตรากำลัง 3ปีปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566(ฉบับปรับปรุงแก้ไข้เพิ่มเติมครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564)
แผนอัตรากำลัง 3ปีปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566(ฉบับปรับปรุงแก้ไข้เพิ่มเติมครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564)

07 พ.ค. 2564 0 35

แผนอัตรากำลัง 3ปีปีงบประมาณพ ศ 2564 2566 ฉบับปรับปรุงแก้ไข้เพิ่มเติมครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน

26 มี.ค. 2564 0 62

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและบุลากรทาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

26 มี.ค. 2564 0 47

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรืองหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564

พจนานุกรม ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น
พจนานุกรม ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น

29 ม.ค. 2564 0 301

พจนานุกรม ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น

^