เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

งานบริหารงานบุคคล

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต พนักงานจ้าง
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต พนักงานจ้าง

02 ก.ค. 2563 0 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พ ร บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ ศ 2540 แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต พนักงานจ้าง
โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต พนักงานจ้าง

02 ก.ค. 2563 0 12

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พ ร บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ ศ 2540 แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกต่อหน้าที่ การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการปฏิบัติของบุลากรท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกต่อหน้าที่ การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการปฏิบัติของบุลากรท้องถิ่น

02 ก.ค. 2563 0 22

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกต่อหน้าที่ การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการปฏิบัติของบุลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกต่อหน้าที่ การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการปฏิบัติของบุลากรท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกต่อหน้าที่ การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการปฏิบัติของบุลากรท้องถิ่น

02 ก.ค. 2563 0 14

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกต่อหน้าที่ การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการปฏิบัติของบุลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุลากรท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุลากรท้องถิ่น

02 ก.ค. 2563 0 20

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุลากรท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุลากรท้องถิ่น

02 ก.ค. 2563 0 13

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

^