ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

องค์ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1658736515.pdf

Relate

^