เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1524468626.pdf

Relate

^