เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

แจ้งช่วงระยะเวลาการชำระภาษีของทุกปี

ระยะเวลาการชำระภาษี

ภาษีบำรุงท้องที่
ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.-30 เม.ย. ของทุกปี
ภาษีป้าย            ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.-30 มี.ค. ของทุกปี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.-สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
และนำเงินไปชำระภาษีภายใน 30 วัน
ค่าธรรมเนียม  ยื่นแบบคำร้องก่อนวันหมดอายุ
1 ต.ค.-30 ธ.ค. ของทุกปี

ติดต่อสอบถาม
งานจัดเก็บรายได้
โทร 073-709750 ต่อ 104

รับปรึกษาปัญหาภาษีท้องถิ่น
ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง


 

Relate

ร่วมแสดงความคิดเห็น
^