เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ผลต่างรายจ่ายกับรายรับและเงินสะสม

http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1524462504.pdf

Relate

^