เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2560

21 มิ.ย. 2561 0 30

ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย 42 โคกมาแจ ในปีงบประมาณ 2560

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อ จัดจ้างในปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อ จัดจ้างในปีงบประมาณ 2560

21 มิ.ย. 2561 0 1

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติดคอนกรีตสาย42 โคกมาแจ ในปีงบประมาณ 2560

ประชาสัมพันธ์การเผแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประาณ 2560
ประชาสัมพันธ์การเผแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประาณ 2560

21 มิ.ย. 2561 0 37

ประชาสัมพันธ์การเผแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานบ้านกาแร หมู่ที 2 ในปีงบประาณ 2560

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อ จัดจ้างในปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อ จัดจ้างในปีงบประมาณ 2560

21 มิ.ย. 2561 0 69

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีนสาย สามแยกลุโบะดาโต๊ะ สามแยกกำปงบารู ในปีงบประมาณ 2560

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2560

21 มิ.ย. 2561 0 32

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำซุ้นประตูทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง ในปีงบประมาณ2560

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) ในปีงบประมาณ2560
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) ในปีงบประมาณ2560

21 มิ.ย. 2561 0 32

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานปลัด จำนวน 6 รายการ ในปีงบประมาณ2560

บทสรุปผู้บริหาร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2560
บทสรุปผู้บริหาร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2560

21 มิ.ย. 2561 0 43

บทสรุปผู้บริหาร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท ประจำปีงบประมาณ 2560

^