ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ITA 2566

ข้อ O1 โครงสร้าง

ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อ O3 อำนาจหน้าที่

ข้อ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อ O5 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ O8  Q & A

ข้อ O9  Social  Network

ข้อ O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ข้อ O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อ O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อ O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อ 016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อ O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อ O18 E – Service

ข้อ O19 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ O20 ประกาศต่าง ๆ  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ข้อ O21 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อ O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อ O23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อ O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ข้อ O32 สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ข้อ O33 การประเมินและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy

ข้อ O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อ O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อ O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อ O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

ข้อ O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

^