เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

มาตรฐานภายในเพื่อสงเสริมความโปร่งใส

^