เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รูปตรวจห้องนำระดับประเทศ

กรมอานามัยมาตรวจห้องนำทีเข้าประกาศสุดยอดส้วมระดับประเทศ
^