เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนตาดีกา 59

องคืการบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา จึงได้ดำเนินการจัดโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กนักเรียนตาดีกา
^