เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การรับฟังคิดเห็นของประชาชน โครงการผลิตไฟฟ้าขยะจากชุมชน

การรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม อบต.ลุโบะบือซา
1
^