ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

การรับฟังคิดเห็นของประชาชน โครงการผลิตไฟฟ้าขยะจากชุมชน

การรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม อบต.ลุโบะบือซา
1
^