ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

วันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.ลุโบะบือซาและนายกอบต.ลุโบะบือซา

วันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.ลุโบะบือซาและการรับสมัครเลือกตั้งนายกอบต.ลุโบะบือซาวันแรก
^