ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

โครงการส่งเสริมไอโอดีนในหญิงวัยเจริญพันธ์(โครงการสาธารสุข)

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุึโบะบือซาจัดโครงการส่งเสริมไอโอดีนในหญิงวัยเจริญพันธ์(โครงการสาธารสุขด้านพระราชดำริ )ให้กับสตรีวัยเจริญพันธ์ในพื้นตำบบลุโบะบือซา โดยมีวิทยากรของ รพ.สต.ตำบลลุโบะบือซา
^