เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

คู่มือสำหรับประชาชน

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ขนาดไฟล์ อัปโหลดโดย อัปโหลดเมื่อ
E-0019 การขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 182.65 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0018 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหา.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 98.33 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0017 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (1).docx คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 143.95 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0016 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิ.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 40.58 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0015 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยท.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 41.1 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0014 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 39.76 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0013 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 40.33 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0012 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 48.04 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0011 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 38.78 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0010 การขอใบอนุญาตจัดตัั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 97.69 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
^