เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

คู่มือสำหรับประชาชน

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ขนาดไฟล์ อัปโหลดโดย อัปโหลดเมื่อ
E-0029 การจดทะเบียนพาณิชย์ฯ (3).docx คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 205.86 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0028 การจดทะเบียนพาณิชย์ฯ (2).docx คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 205.23 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0027 การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอ จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) 206.75 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0026 การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย.docx คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอ จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 205.83 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0025 การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 206.83 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0024 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกกิจการฯ).docx คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด 205.29 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0023 คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแ.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 205.71 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0022 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน).doc คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 266.5 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0021 การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 205.29 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0020 การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบี.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอ จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 206.78 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
^