เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

คู่มือสำหรับประชาชน

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ขนาดไฟล์ อัปโหลดโดย อัปโหลดเมื่อ
E-0039 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมั.docx การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) หน่วยงานที่ให้บริการ :องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 43.36 KB lbsmis15@gmail.com 20 พ.ย. 2558
E-0038 คู่มือสำหรับประชาชน : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบ.docx คู่มือสำหรับประชาชน : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) หน่วยงานที่ให้บริการ 39.26 KB lbsmis15@gmail.com 20 พ.ย. 2558
E-0037 การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยผู้พิการ.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยผู้พิการ 192.61 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0036 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 33.18 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0035 การรับชำระภาษีป้าย.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย 56.57 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0034 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 428.08 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0033 การแจ้งถมดิน.doc คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน 105.5 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0032 การแจ้งขุดดิน.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน 246.89 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0031 การจดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจฯ.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 205.34 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
E-0030 การจดทะเบียนพาณิชย์ฯ.docx คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด 206.59 KB lbsmis15@gmail.com 01 ต.ค. 2558
^